توضیحات کامل :

شرح مختصر:

یكی از عمده ترین مسایل كشورهای در حال گذار، دگرگونی معانی، ارزش ها و عقاید مشترك حاكم بر این جوامع است.نتیجه تغییر این عقاید مشترك كه كاركرد انسجام را در نظام اجتماعی بر عهده دارند ایجاد نوعی چند گونگی و تكثر در لایه های زیرین و درون ذهنی افراد است. اگرچه تكثر به خودی خود امری نامطلوب محسوب نمی گردد اما مسئله از آنجایی آغاز می شود كه این چند گونگی در باورها و عقاید و لایه های درون ذهنی افراد صورت پذیرد و دیگر هیچ اصل و تعریف واحدی وجود نداشته باشد كه این باورهای مختلف حول آن نظام یابند. در این هنگام است كه جامعه عرصه بروز نگرش‌ها و كنش‌های مختلف و متفاوت و حتی گاه متناقض گشته و انسجام و یگانگی نظام اجتماعی دست خوش چالش های جدی و مهمی می گردد.

اصل «حجاب» برای زنان كه در جوامع اسلامی مطرح است از جمله همین ارزش‌ها و عقایدی است كه از دیرباز در جامعه ما وجود داشته و در دوره‌های مختلف تاریخی به صورت‌های مختلفی بروز و ظهور كرده است.

فهرست مطالب

فصل اول

کلیات ...................................................................................................................................................... 1

مقدمه .......................................................................................................................................... 2

بیان مسأله  .............................................................................................................................. 3

اهمیت مسأله  ........................................................................................................................... 3

اهداف تحقیق ............................................................................................................................ 4

تعریف مفاهیم ................................................................................................................ 5

فصل دوم

پیشینه تحقیق .................................................................................................................. 6

فصل سوم

چهارچوب نظری ................................................................................................................................ 13

فصل چهارم

بررسی اسنادی تعریف حجاب .......................................................................................... 23

فصل پنجم

روش تحقیق .............................................................................................................. 49

روش تحقیق .............................................................................................................. 50

جامعه آماری ............................................................................................................ 50

حجم نمونه ..................................................................................................................... 50

روش نمونه گیری ..................................................................................................... 50

روش جمع آوری اطلاعات ................................................................................................... 50

شاخص سازی .................................................................................................. 51

اعتبار سنجی .............................................................................................. 52

فصل ششم

تحلیل یک متغیری .............................................................................................. 54

فصل هفتم

تحلیل دو متغیری ...................................................................................... 74

نتیجه گیری .................................................................................................... 84

منابع ................................................................................................................ 87