توضیحات کامل :

بررسی حقوقی جرم قاچاق كالا

 

چكیده:
قاچاق دامنه وسیعی از فعالیتها را شامل می‌شود. تولید بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح، بازرگانی بدون ثبت در دفاتر رسمی یا پنهان كردن این نوع معاملات از چشم ماموران مالیاتی داخلی و گمركی، عرضه كار بدون مجوز در بازار برای نپرداختن بیمه‌های تامین اجتماعی و مالیات، دستكاری در اسناد دولتی و تجاری یا جعل آنها، رشوه‌خواری، پاورقی بازی، گرفتن حق حساب و باجگیری و فعالیت در تولید و توزیع كالاهای ممنوع مثل مواد مخدر و مشروبات الكلی همگی از اشكال قاچاق است. همه این موارد دو خصیصه مشترك دارند. 1) بدون مجوزند، یعنی خلاف مقررات و قوانین هستند. 2) افراد با انگیزه كسب سود بیشتر از فعالیتهای رسمی اقدام به این گونه فعالیتها می‌كنند
ممكن است بعضی از فعالیتها فقط در صورتی كه به صورت قاچاق انجام می‌شوند سودآور باشند، یعنی اگر در قالب رسمی با پرداخت حقوق و عوارض دولتی و اجتماعی و شخصی صورت بگیرند، سودآور نباشند. لذا قاچاق بدین صورت تعریف می‌شود: «مجموعه فعالیتهای اقتصادی، خواه بخش تولیدی و خواه در بخش خدمات، توسط شهروندانی كه كوشش می‌كنند خارج از مقررات و چارچوبهای تعیین شده برای اقتصاد رسمی، به منظور كسب درآمد بیشتر نیازهای خود را تامین كنند. »

فهرست مطالب:
چكیده ............................................................................................................................................1
مقدمه  .............................................................................................................................................3
طرح مساله ، روش تحقیق  ........................................................................................................4
فرضیه تحقیق ، سوالات تحقیق  ...............................................................................................4

فصل اول
(تعاریف و دلایل و پیامد های امنیتی قاچاق )
معنی قاچاق  ................................................................................................................................6
تعریف و انواع قاچاق  ...................................................................................................................6
تعرفه قاچاق.....................................................................................................................................7
دلایل قاچاق..................................................................................................................................11
پیامدهای امنیتی قاچاق.............................................................................................................13
راه حل های مشخص..................................................................................................................17
راه های دیگر................................................................................................................................23

فصل دوم
( بررسی ماهیت حقوقی قاچاق )
ماهیت های حقوقی قاچاق ......................................................................................................25

فصل سوم
(آمار پرونده های قاچاق كالا درسال 84- 1383 )
آمار پرونده‌های قاچاق كالا طی دوازده ماهه سال 1383 .................................................41
آمار پرونده های قاچاق كالا براساس گمركات......................................................................43
پرونده های قاچاق زیر ده میلیون ریال..................................................................................44
آمار قاچاق كالا برحسب حوزه های نظارتی...........................................................................45
آمار پرونده‌های قاچاق كالا طی نه ماهه سال 1384 .........................................................49
آمار پرونده‌های قاچاق كالا........................................................................................................50
پرونده‌های قاچاق زیر ده میلیون ریال ..................................................................................51
آمار قاچاق كالا برحسب حوزه های نظارتی...........................................................................52

فصل چهارم
( پیشگیری ونتیجه گیری )
آسیب شناسی و پیشگیری از قاچاق ارز و کالا....................................................................57
نتیجه‌گیری: راهكارهایی برای مقابله با قاچاق.......................................................................66
منابع و ماخذ....................................................................................................................................67