توضیحات کامل :

بررسی رابطۀ ویژگیهای شخصیتی وسلامت روان دربین دانش آموزان


شرح مختصر:
پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی وسلامت روان دربین دانش آموزانت مقطع دوم متوسطه انجام شد.نمونه موردمطالعه پژوهش حاضر 80 نفر(40دخترو40پسر)بودكه ازدانش آموزان مقطع متوسطه  به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.ابزارمورداستفاده دراین تحقیق پرسشنامه شخصیتی نئووپرسشنامه سلامت روان بودكه پس ازجمع آوری اطلاعات فرضیه های چهارگانه تحقیق بااستفاده ازروش آماری ضریب همبستگی پیرسون وآزمون T موردآزمون قرارگرفت ونتیجه نشان دادكه بین ویژگی شخصیتی روان نژندی ،برونگرایی،دلپذیربودن وسلامت روان رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین نتیجه تحقیق نشان دادكه بین سلامت روانی دختران وپسران تفاوت معناداری وجود ندارد.

فهرست مطالب:

عنوان                                                                                                                            صفحه
چكیده                                                                                                                          ز
تقدیر و تشکر                                                                                                                   و
تقدیم به                                                                                                                                    ه

فصل اول (كلیات پژوهش)                                                                                         1
مقدمه                                                                                                                            2
بیان مسئله                                                                                                                       4
ضرورت واهمیت تحقیق                                                                                                  6
اهداف تحقیق                                                                                                                 8
فرضیه های تحقیق                                                                                                          8
متغیرهای تحقیق                                                                                                             8
تعاریف نظری                                                                                                                8
تعاریف عملیاتی                                                                                                             9

فصل دوم (پیشینه پژوهش)                                                                                          10
شخصیت ومفهوم آن                                                                                                       11
ضرورت مطالعه وشناخت شخصیت                                                                                               13
نظریه های شخصیت (شخصیت ورویكرد روانكاوی)                                                                        14
نظریه تحلیلی یونگ                                                                                                        15
نظریه پویایی روانی –اجتماعی                                                                                         16
نظریه بودائیسم درباره شخصیت انسان                                                                                18
نظریه اسلام درباره شخصیت انسان                                                                                                20
الگوی شخصیت                                                                                                             21
پایداری شخصیت                                                                                                           22
تغییردرشخصیت                                                                                                             23
شخصیت سالم                                                                                                               24
ساختارشخصیت                                                                                                             26
همسانی شخصیت                                                                                                           29
تعریف سلامت روانی                                                                                                      30
تاریخچه سلامت روانی                                                                                                    30
كلید سلامت روانی                                                                                                          32
چرابایددرموردسلامت روانی بدانیم؟                                                                                 32
اعتمادبه نفس،كلیدسلامت روانی                                                                                      33
نظریه های سلامت روانی                                                                                                 34
1- الگوی گوردون آلپورت                                                                                              34
2- الگوی كارل راجرز                                                                                                     35
3- الگوی كارل گوستاو یونگ                                                                                        35
4- الگوی ویكتورفرانكل                                                                                                  36
5- الگوی اریش فروم                                                                                                      36
6-الگوی آبراهام مزلو                                                                                                     37
7-الگوی فریتس پرلز                                                                                                      38
تحقیقات انجام شده درزمینه سلامت روان وویژگی های شخصیتی                                        38

فصل سوم (روش تحقیق)                                                                                                    42
روش تحقیق                                                                                                                   43
جمعیت هدف                                                                                                                43
روش نمونه برداری وتعدادآنها                                                                                          43
ابزاراندازه گیری                                                                                                             43
روش جمع آوری داده ها                                                                                                 49

فصل چهارم (تجزیه وتحلیل آماری)                                                                                50
تجزیه وتحلیل آماری                                                                                                      51
جدول1-4 نمرات ویژگی های شخصیت وسلامت روان دانش آموزان دخترمقطع سوم دبیرستان            53
جدول شماره 2-4 محاسبه ضریب همبستگی از راه اعدادخام(دختران)                                    55
جدول 3-4 محاسبه ضریب همبستگی پیرسون نمره های سلامت روان ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان دخترمقطع سوم دبیرستان   

                                                                                                                           57
جدول 4-4 مرات ویژگی های شخصیت وسلامت روان دانش آموزان پسرمقطع سوم دبیرستان                                                  58
جدول 5-4 محاسبه ضریب همبستگی ازراه اعدادخام(پسران)                                                60
جدول 6-4 محاسبه ضریب همبستگی پیرسون نمره های سلامت روان ویژگیهای شخصیتی دانش آموزانپسرمقطع سوم دبیرستان                                                                                         62
جدول 7-4 محاسبه آزمون معناداربودن ضریب همبستگی                                                       64
جدول8-4 محاسبه آزمون معناداربودن ضریب همبستگی                                                      66
جدول9-4 محاسبه آزمون معناداربودن ضریب همبستگی                                                       68
جدول شماره 10-4 نمرات سلامت روان دانش آموزان دختر وپسرمقطع سوم دبیرستان                        69
جدول شماره 11-4 محاسبه آزمون معناداربودن ضریب همبستگی                                         72

فصل پنجم (بحث ونتیجه گیری)                                                                                                73
بحث ونتیجه گیری                                                                                                          74
محدودیتهای تحقیق                                                                                                        76
پیشنهادات پژوهش                                                                                                          76
منابع ومآخذ                                                                                                                   77

پیوست الف- پرسشنامه تست شخصیتی فارسی NEO(كامل)                                                          79
پیوست ب- پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ)                                                                 99