توضیحات کامل :

بررسی رابطه استفاده بیش از حد از  بازی های رایانه ای در افت تحصیلی دانش آموزان


چکیده تحقیق :
موضوع تحقیق در خصوص بررسی استفاده بیش از حد از بازی های رایانه ای در افت تحصیلی دانش آموزان است . گرایش بیش از حد به بازی های رایانه ای و اثرات منفی این بازیها روی اقشار مختلف در جامعه با توجه به اینکه اغلب گرایش به بازی های رایانه در نوجوانان دیده می شود ، در پی بررسی نقش و تاثیر بازی های رایانه ای بر روی کودکان و نوجوانان و تاثیرات مثبت و منفی آن بر روی افت تحصیلی دانش آموزان هستیم ، این تحقیق دارای دو فرضیه میباشد که استفاده بیش از حد از بازی های رایانه ای باعث افت تحصیلی در دانش آموزان می شود و استفاده  بیش از حد از بازی های رایانه ای باعث افت تحصیلی در دانش آموزان نمی شود .
متغییر های این تحقیق بازی های رایانه ای و افت تحصیلی است . این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی است ، از جمعیتی تعریف شده از دانش آموزان راهنمایی دخترانه و با متغییر مشخص وابسطه و مستقل به انجام رسید ، ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای مشتمل بر 25 سئوال بر اساس طیف لیکرت بود ، جهت دستیابی به اهداف از آزمون کای دو ، تحلیل واریانس ، انحراف معیار و میانگین استفاده شد .
ابزار اندازه گیری پرسشنامه بوده است که شامل 15 سئوال بسته پاسخ بود که 8 سئوال مربوط به فرضیه اول ، 7 سئوال مربوط به فرضیه دوم میباشد ، برای هر سئوالی جدولی تهیه شده و نمودار ستونی مربوط به آن رسم شد ، سپس میانگین جنیه های مثبت و منفی سئوالات مربوط به هر فرضیه بدست آمده و جدول نمودار مربوط به آنها رسم شده است .
و نتایجی که از فزضیه اول و دوم به دست آمده نشان میدهد که استفاده بیش ازحد بازی های رایانه ای باعث افت تحصیلی دانش آموزان می شود و اثرات روحی و روانی و جسمی نیز بر روی دانش آموزان می گذارد و  راهکارهایی برای کاهش اثرات منفی استفاده بیش از حد از بازیهای رایانه ای ارائه شده است.

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                  شماره صفحه
چکیده                                                                                                              ب و ت

فصل اول                                                                                                        
مقدمه                                                                                                              1         
بیان مسئله                                                                                                       3
اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                                              3
هدف کلی تحقیق                                                                                                          4
فرضیه ها                                                                                                         4
تعاریف عملیاتی متغییر ها                                                                                            4

فصل دوم
الف – ادبیات تحقیق                                                                                       
مقدمه                                                                                                             7
تعریف افت تحصیلی                                                                                       7
علتهای افت تحصیلی                                                                                       8
تعریف ارزشیابی و انواع آن                                                                                          10
تعریف اندازه گیری و مفاهیم مربوط به آن                                                                   14
فواید بازی های رایانه ای برای کودکان                                                                        26
تاثیرات بازی های رایانه ای خشونت آمیز بر روی کودکان و نوجوانان                                     29
راهکارهای مداخله ی ممکن و احتمالی                                                             46
ب-مروری بر تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع در داخل یا خارج از کشور           48

فصل سوم
جامعه آماری                                                                                                    54
نمونه و روش نمونه گیری                                                                                            54
ابزار جمع آوری اطلاعات                                                                                             57
روش های آماری برای تجزیه و تحلیل اطلاعات                                                          58

فصل چهارم    
یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها                                                                       60

فصل پنجم                                                                                                       
خلاصه و نتایج تحقیق                                                                                      73
محدودیتهای تحقیق                                                                                        74
پیشنهادات  محقق                                                                                                       75
منابع                                                                                                                76